Drag Racing

Il-Finali tal-Kwart ta’ Mil Ġie fit-Tmiemu B’suċċess


Il-finali tal kampjonat tal-kwart ta mil gewwa pajjizna kien pjanat illi isir bejn il-hamis 17 u l-hadd 20 ta’ Novembru izda it-temp illi laqghat il-Malta bejn il-hamis u is-sibt ma ippermettix lil-Malta Drag Racing Association biex tghati bidu ghal-dawn il-finali. Il-gurnata tal-hadd it-temp iddecieda li jifavorixxi xi ftit lid-dilettanti u wara li it-trakka giet miknusa u preparata ghat-tigrijiet bdew il-provi.

 

Gie deciz li l-hadd isir ukoll il-finali tal-klassi tad-dragsters Top Alcohol li ghaliha kien hemm zewg kompetituri, Chris Polidano u Duncan Micallef, din il-klassi giet mirbuha minn Chris Polidano.

 

junior-dragstersIl-kumplament tat-tigrijiet gew posposti ghat-tmiem il-gimgha ta wara proprju is-26 u is-27 ta Novembru li sahansitra gew trasmessi live fuq is-sit www.facebook.com/motorsmt.eu. Bhal ma jigri f’kull finali l’atmosfera f’Hal Far kienet wahda kompetittiva fejn it-timijiet kollha ghamlu l-almu taghhom sabiex jaghlqu is-sena fl’ahjar posizzjoni possibli.

 

F’dan il-finali ergajna rajna lill-Justin Muscat bl’escort mk1 bl-isem ta Terminator fost il-kempituri li ghalkemm it-tim kollhu wara Justin lestew il-karozza mil-gdid wara accident li kellhom 8 xhur ilu ma rnexxilhomx jghaddu mill-observation runs taghhom. Rajna ukoll il-Simon Giordmaina u il-Franklyn Borg meritament jifiehru ghax apparti illi rebhu il-klassi taghhom ukoll kisru rekord iehor gewwa pajjizna. Franklyn saq id-distanza ta kwart ta mil 7.091 sekondi u b’velocita ta mija u disa u disghin mil fis-siegha li huwa rekord Malti fil- klassi superstreet.

 

Ecitament u pjacir iehor ghad-dilettanti kien meta wara problemi li kelhom is-sibt l-ahwa Clint u Ian Fenech fl-Escort Mk1 taghhom u kellhom jabbandunaw xi tigrijiet irnexxilhom jakwistaw il-partijiet necesarji sahansitra minghand kompetituri ohra, u sewwew il-karozza fil-hin biex il-hadd ikomplu bil-kompetizzjoni. Fil fatt Ian wiehed mill-ahwa irnexxielu jaghmel laqwa hin tal-karriera tieghu dak ta 7.7 sekondi b’velocita ta mija u sebghin mil fis-siegha bil-Cosworth 20 turbo.

 

Kien ta sodisfazzjon ukoll ninnutaw li karozza ohra li zzanznet din is-sena, proprju li skyline hadra ta Francis Spiteri u misjuqa minn Garry Camilleri bdiet tatina tigrijiet u hinijiet sbieh wara ftit xhur bi problemi. Ghal l-ewwel fl-ahhar snin kellna klassi gdida proprju klassi tal-junior dragsters, karozzi li huma mibnieha madwar chassis u magna ta go kart pero kemmxejn itwal u mibnieha apposta biex jinstaqu minn tfal fi trakka tal-kwart ta mil fuq distanza ta 1000 pied.

 

Kemm il-kumitat tal-Malta Drag Racing Association u it-timijiet li jiprattikaw l-isport tal-kwart ta mil gewwa pajjizna issa jibdew bil-preparamenti ghal kampjonat tas-sena id-diehla li mistenni jibda ghal l-ahhar ta Frar. Prosit misthoqqa lil-organizatturi kif ukoll lit-timijiet kollha.

 

Kitba ta’ Oliver Attard

Ritratti meħuda minn Simon Debono